card membru

card membru

Regulament oficial de desfășurare

a programului de fidelitate

Cardurile

MEMBRU DE ONOARE Librăriile Elibrys

Nr. 1 din 7.11.2022

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul programului de fidelitate este S.C. Imagine&Brand SRL, denumită Librăriile Elibrys, cu sediul social în Galați, Bld. Traian Vuia nr. 24, bloc V5, ap 33, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J17/903/2011, cod fiscal RO28823627, capital social 200 lei, reprezentată de administrator legal Moineagu Elena, identificată cu C.I. Seria ZL139460.

Art. 2 Participanți

În programul de fidelitate se poate înscrie orice persoană fizică, care achiziționează produse din locațiile afiliate acestui program, prin completarea formularului de înscriere fizic la adresa unui punct de lucru a Librăriilor Elibrys. În ceea ce privește participanții cu vârsta mai mică de 16 ani, este necesar acordul părintelui sau tutorelui legal, materializat prin semnătura acestuia și mențiunea “sunt de acord”. La acest program nu au voie să participe angajații Librăriilor Elibrys.

Art. 3 Locațiile

Cardul obținut conform art. 2 poate fi utilizat numai în cadrul locațiilor Librăriile Elibrys. În acest program se regăsesc

Lista locațiilor Librăriile Elibrys

Librăria Elibrys Bld. Siderurgiștilor nr. 24, la parterul blocului SD6A, Galați.

Librăria Elibrys Str. Domnească nr. 25, Galați.

Art. 4 Durata

Perioada valabilității programului de fidelitate este nelimitată. Emitentul cardurilor își rezervă dreptul de a sista sau modifica programul de fidelitate.

Art 5. Condiții de validare

Pentru a beneficia de Cardul de fidelitate Librăriile Elibrys clientul trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele criterii:

 1. a) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de la art. 2
 2. b) Participantul trebuie să completeze formularul Cardului de fidelitate Membru de onoare Librăriile Elibrys cu urmatoarele informații: nume și prenume, data nașterii, adresa de e-mail, număr de telefon.
 3. c) Cardul poate fi folosit din momentul în care este primit de către client în format electronic.
 4. d) Cardul are perioadă de valabilitate nelimitată.

Art. 6 Acordare și folosire

a) Acordare

Cardul se obține electronic, în cadrul locațiilor Librăriile Elibrys cu următoarele două condiții îndeplinite simultan

 • la cumpărături de produse din Librăriile Elibrys ce depășesc 50 de lei pe un bon fiscal
 • și la înregistrarea prealabilă prin completarea formularului fizic în Librăriile Elibrys.

După îndeplinirea acestor două condiții simultan se poate acorda cardul denumit Membru de onoare Librăriile Elibrys.

b) Folosire

Fiecare card de fidelitate este unic și atribuit unei singure persoane. Cardul nu este transmisibil.

Dacă în urma verificării, informațiile sunt incomplete sau greșite, Librăriile Elibrys au dreptul de a anula acel card.

Pentru a beneficia de programul de fidelitate, clientul trebuie să prezinte cardul în format electronic pe telefon/tabletă sau alte echipamente sau tipărit pe hârtie în regim propriu, în urma deciziei lui.

Mai mult, clienții înscriși în programul de fidelitate vor beneficia de ofertele din Librăriile Elibrys, create special pentru aceștia.

Ofertele se vor anunța pe pagina de Facebook Librăriile Elibrys și/sau pe pagina de Instagram elibrys.ro la începutul lunii pentru fiecare lună în parte a fiecărui an în curs.

S.C. Imagine&Brand SRL nu poate fi făcută răspunzătoare în cazul utilizării cardului de către alte persoane decât cele înscrise în Cardul de fidelitate Librăriile Elibrys.

Posesorii cardului sunt obligați să anunțe orice modificare a utilizării cardului la următoarea adresă de email office@elibrys.ro

SC Imagine& Brand SRL nu este răspunzătoare pentru reducerile de care a beneficiat deținătorul temporar în perioada de până la anunțarea utilizării cardului.

Folosirea improprie sau frauduloasă a Cardului de fidelitate de către posesorul său atrage după sine retragerea cardului și excluderea acestuia din programul de fidelitate.

Cardul nu are valoare comercială și nu se emite contra cost. Nu se poate acorda numerar în contravaloarea reducerilor de care beneficiază clientul.

Acest card nu este un card de plată sau de credit sau vreun alt mijloc de plată. Emitentul și proprietarul acestui card este SC Imagine& Brand SRL, care își rezervă dreptul de a decide sistarea sau modificarea în orice moment a programului de fidelitate sau de anulare a cardului.

Cardul poate fi utilizat în conformitate cu acest regulament, ce este disponibil pe www.librariaelibrys.ro/card-membru

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la office@elibrys.ro

Cardul trebuie protejat împotriva înstrăinării. 

Art. 8 Alte clauze

SC Imagine& Brand SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existenței programului de fidelitate fără o notificare prealabilă. Varianta modificată va fi adusă la cunoștința clienților prin afișare pe site-ul www.librariaelibrys.ro/card-membru.

Pentru orice alte informații sau nelămuriri, ne puteți contacta la adresa office@elibrys.ro

Prezentul Regulament este pus gratuit la dispoziția clienților în toate locațiile Librăriile Elibrys, precum și pe site-ul www.librariaelibrys.ro

Art. 9 Protecția datelor personale

Prin semnarea formularului de înscriere Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Imagine&Brand SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Librăriilor Elibrys, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Librăriile Elibrys şi partenerii din program.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal și ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date pe durata Programului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la Program şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la Program în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, conform notificării generale nr. 233 înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal. De asemenea, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

În vederea emiterii cardului de fidelitate, colectăm următoarele date cu caracter personal : nume, prenume, data nașterii, telefon, email, semnătura.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Organizator sunt următoarele:

 • Emiterea cardului de fidelitate
 • Acordarea de beneficii conform politicii Librăriilor Elibrys
 • Scopuri statistice
 • Acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la de la Librăriile Elibrys şi partenerii din program.

Temeiul juridic al prelucrării acestor date este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. În cazul acțiunilor de marketing, temeiul juridic este consimțământul. În ceea ce privește participanții cu vârsta mai mică de 16 ani, este necesar consimțământului părintelui sau tutorelui legal pentru a prelucra datele cu caracter personal ale acestora.

Nu vindem datele cu caracter personal ale participanților unor terțe părți. Informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către Organizator și partenerii din program.

Datele participanților vor fi păstrate pe perioada valabilității cardului de fidelitate sau până când persoana vizată își retrage sau limitează consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Participanţii au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificarea datelor;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri;
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la o cale de atac judiciară;
 • dreptul de a fi notificat de către operator.

Astfel, la cererea scrisă a Participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului daca prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001; şi/sau (c) sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

Art. 10 Regulament oficial

Prin participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Art. 11 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Reprezentant SC IMAGINE&BRAND SRL

administrator LIBRĂRIILE ELIBRYS,

Moineagu Elena

 

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *